japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.04.30 All

ประกาศการจดทะเบียนส่งเสริมธุรกิจ SDG ของจังหวัดนากาโนะ

sdgsnagano logo yamasdgsnagano logo arukuma

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI และบริษัท YCC-JAPAN Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่โรงเรียนของเราตั้งอยู่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในฐานะ บริษัทส่งเสริม SDGs 

จังหวัดนากาโนะพร้อมกับเทศบาลท้องถิ่นอีก 28 แห่ง เป็นจังหวัดแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2551 ในฐานะ "เมืองแห่งอนาคต SDGs" เพื่อเสนอโครงการที่โดดเด่นเพื่อให้บรรลุตาม SDGs

 

SDGsに関すること/長野県 (nagano.lg.jp)

(เกี่ยวกับSDGs/จังหวัดนากาโนะ(nagano.lg.jp))

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI มีสโลแกนการบริหารจัดการคือ "เป็นสะพานแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อความฝันและอนาคต" 

เรามีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขให้ทุกคนจาก "ภูมิปัญญา" สร้างโอกาสในการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันเเละทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ ขจัดการเลือกปฏิบัติตามเพศและสัญชาติ รวมไปถึงสร้างสังคมที่ผู้คนสามารถเลือกงานได้อย่างเท่าเทียมและเสรี