MANABI外語学院

MANABI外語学院

2018.07.30 Tokyo

30 กรกฎาคม 2018 คณะผู้แทนญี่ปุ่นจากประเทศเวียดนามมาเยี่ยมชมโรงเรียน

บริษัท ICO International และคณะผู้แทนญี่ปุ่นจากประเทศเวียดนามมาที่โรงเรียนของเรา
เพื่อเยี่มชมสถานศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียน และเข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย