japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

ธุรกิจโปรแกรม

โปรแกรมธุรกิจ

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI มีโปรแกรมอบรมทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น สำหรับการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง และชั้นสูง

 

ตัวอย่าง หลักสูตรในโปรแกรม

1.การวิเคราะห์ด้วยตนเอง・การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
2.วิธีการเขียน resume
3.ฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
4.วิธีการเขียนใบสมัคร (Entry Sheet)
5.พื้นฐานมารยาททางธุรกิจ
(การแต่งตัว / มารยาทในการเข้าห้อง / การเขียนอีเมล / วิธีทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น)
6.ฝึกการสอบสัมภาษณ์
7.ทัศนศึกษาในบริษัทธุรกิจ
8.การใช้คำยกย่องในภาษาญี่ปุ่น

โปรแกรมฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท

โปรแกรมฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาด้วยวีซ่าWorking Holiday หรือผู้ที่วางแผนจะมาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น การเรียนการสอนจะประกอบด้วย 「เรียนภาษาญี่ปุ่น」→ 「พื้นฐานมารยาททางธุรกิจ」→ 「ฝึกงานในรีสอร์ท (ได้รับค่าแรง)」โดยเราจะมุ่งเน้นการสอนมารยาททางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ในขณะที่เรียนทบทวนความรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย

เมื่อเรียนจบหลักสูตรมารยาททางธุรกิจแล้ว เราจะแนะนำสถานที่ฝึกงานเป็นโรงแรมในเครือของโรงเรียน ช่วงฤดูร้อนจะฝึกงานในรีสอร์ทใกล้กับทะเล ฤดูหนาวจะฝึกในโรงแรมที่มีสถานที่เล่นสกี
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าในส่วนของร้านอาหาร แคชเชียร์ เป็นต้น นอกจากจะได้รับค่าแรงในระหว่างฝึกงานและประสบการณ์การทำงานในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพได้ด้วย

เงื่อนไขการสมัครเรียน

ต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป / เป็นผู้ที่ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับอนุญาตในการลางาน

※ต้องสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาของโปรแกรม

1 เดือนเมษายน

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

2 เดือนเมษายน〜มิถุนายน

เรียนภาษาและมารยาททางธุรกิจญี่ปุ่น

3 ปลายเดือนมิถุนายน

สัมภาษณ์ กำหนดสถานที่ทำงาน

4 กลางเดือนกรกฎาคม〜ปลายเดือนสิงหาคม

ฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท (ได้รับค่าแรง)

5 ต้นเดือนกันยายน

มอบใบประกาศนียบัตร

6 หลังจากเดือนกันยายน

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในประเทศญี่ปุ่น

1 เดือนตุลาคม

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

2 เดือนตุลาคม〜ธันวาคม

เรียนภาษาและมารยาททางธุรกิจญี่ปุ่น

3 ต้นเดือนธันวาคม

สัมภาษณ์ กำหนดสถานที่ทำงาน

4 ต้นเดือนธันวาคม〜     ปลายเดือนมีนาคม

ฝึกงานในโรงแรมรีสอร์ท (ได้รับค่าแรง)

5 ต้นเดือนเมษายน

มอบใบประกาศนียบัตร

6 หลังจากเดือนเมษายน

ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในประเทศญี่ปุ่น

※ ระยะเวลาในการฝึกงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
※ ระหว่างฝึกงาน ค่าอาหาร และค่าที่พักฟรี

ค่าเข้าร่วมโปรแกรม

172,800 เยน (รวมภาษีแล้ว)
(ราคาข้างต้นได้รวม ค่าแรกเข้า ค่าเรียน ค่าฝึกอบรมมารยาททางธุรกิจ ค่ากิจกรรม และค่าสถานที่เเล้ว)
※ในช่วงที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักด้วยตนเอง