LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ POSTER | MANABI外語学院

MANABI外語学院

MANABI外語学院

2018.07.20 Nagano

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ POSTER

Với sự hỗ trợ của trường Chuyên môn Mirai, chúng tôi đã sử dụng mẫu thiết kế của 2 bạn trong cuộc thi.
Giải xuất sắc nhất: bạn Miyazawa Taiki, năm 2, Khoa thiết kế sáng tạo
Giải xuất sắc: bạn Sato Yukinen, năm 2, Khoa Thiết kế sáng tạo
Thật lòng cám ơn các bạn, chúng tôi đã có những thiết kế poster tuyệt vời!