MANABI祭 (长野校) | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2018.02.17 Nagano

MANABI祭 (长野校)

2月17日举行了第13届MANABI祭。

第一部分是演讲比赛和摊位展覧(各国介绍)
第二部分是舞台发表(「急口令」和「有关自国食物的猜谜」)
大家都很努力做到最好。