Thành tích trong MANABI | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Thành tích trong MANABI

Trường chuyên môn, đại học liên kết

Cao học Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
Đại học / Cao đẳng Toyo University / Takushoku University / Nishogakusha University
Tokyo International University / Keisen University / Chuo Gakuin University
Sugino Fasion College Junior College / Shumei University / Seijoh University
Shobi University / Ryutsu Keiza University / Aichi Sangyo University
Aikoku Gakuen University / Tokyo Management College
Trường chuyên môn Matsumoto Medical welfare institute / Japan Electronics College / Nihon Kogakuin College / Dressmaker Gakuin / Hiko Mizuno College of Jewelry / ICS College of Arts / International travel, hotels and bridal College / Tokyo School of Economics, Law School College / Tokyo Professional College of Automobile Technology / Kyoto Computer Gakuin etc.