japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

Bảng biểu phí

Kỳ dài hạn(Sinh viên có nguyện vọng học từ 6 tháng trở lên)

 

Phí kiểm định  22,000JPY
※Phí kiểm định này yêu cầu nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ đăng ký xin nhập học.

Phân viện Nagano(NAGANO UEDA)

Thời điểm nhập học(phần 6 tháng) Nửa năm tiếp theo(phần 6 tháng) 1 năm
Phí nhập học 55,000JPY 55,000JPY
Học phí 344,300JPY 344,300JPY 688,600JPY
Tổng cộng 399,300JPY 344,300JPY 743,600JPY

Trường hợp chi trả 1 năm học phí (thời điểm nhập học) 743,600JPY

Phân viện Tokyo(Ryogoku)

Thời điểm nhập học(phần 6tháng) Nửa năm tiếp theo(phần 6 tháng) 1 năm
Phí nhập học 55,000JPY 55,000JPY
Học phí 378,400JPY 378,400JPY 756,800JPY
Tổng cộng 433,400JPY 378,400JPY 811,800JPY

Trường hợp chi trả 1 năm học phí (thời điểm nhập học) 811,800JPY

 

《Học phí》

Học phí đã bao gồm cả chi phí cơ sở vật chất.

◆ ưu ý
※ Trước khi nhập học yêu cầu nộp 1 năm tiền chi phí học tập kể trên.
※ Số chi phí kể trên đã bao gồm tiền thuế.
※ Sau khi nhập học 1 năm, sinh viên sẽ đóng 10,000 yên để tham gia chế độ bảo hiểm giành cho du học sinh
(http://www.jlic.or.jp/plan.html)
※ Học phí không bao gồm tiền sách giáo khoa.
※ Tùy từng hoạt động ngoại khóa, có trường hợp sinh viên phải trả thêm một phần phụ phí trong đó.
※ Sau khi nhập học, trường hợp thôi học trong vòng 6 tháng sẽ không được hoàn lại phần học phí trong 6 tháng đó.
※ Chi phí học tập kể trên, là số tiền đóng cho học kỳ từ tháng 4 năm 2021, sau tháng 4 năm
2022 có thể nhà trường sẽ điều chỉnh thay đổi chi phí này, thời điểm đó, sinh viên mới bao gồm cả sinh viên đang
theo học tại trường sẽ đóng theo mức chi phí mới

Chương trình văn hóa Nhật Bản

Khóa học thông thường Phân viện Nagano

 

Giờ học trên lớp Phí nhập học Học phí
Học phí – trả theo học kỳ/Học kỳ(3tháng) 11,000JPY 135,000JPY
Học phí – trả theo tháng//1tháng 11,000JPY 55,000JPY

※ Số chi phí kể trên đã bao gồm tiền thuế(10%).

Giờ học cá nhân riêng biệt Phí nhập học Học phí
(50 phút x 10 buổi) 11,000JPY 40,800JPY

※ Số chi phí kể trên đã bao gồm tiền thuế(10%).

Khóa học thông thường Phân viện Tokyo

 

Giờ học trên lớp Phí nhập học Phí kiểm định Học phí
Học phí – trả theo học kỳ/(3tháng) 5,500JPY 5,500JPY 143,000JPY
Học phí chia ra trả góp 5,500JPY 5,500JPY Buổi thứ nhất57,200JPY
Buổi thứ hai42,900JPY
Buổi thứ ba.42,900JPY

※ Số chi phí kể trên đã bao gồm tiền thuế(10%).

Giờ học cá nhân riêng biệt Phí nhập học Học phí
60 phút x 6 buổi 5,500JPY 29,700JPY
60 phút x 10buổi 5,500JPY 48,400JPY
90 phút x 6 buổi 5,500JPY 36,300JPY
90 phút x 10 buổi 5,500JPY 58,300JPY

※ Số chi phí kể trên đã bao gồm tiền thuế(10%).