Diễn tập sơ tán | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.12.13 All

Diễn tập sơ tán

Các cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp đã được tổ chức ở cả hai Phân viện Tokyo và Nagano.
Chúng ta không thể biết trước được thảm họa sẽ xảy ra khi nào và ở đâu.
Hãy tận dụng những gì chúng ta đã học được qua các cuộc diễn tập trên.