MANABI Dự án hỗ trợ thúc đẩy giáo dục. | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2021.12.27 All

MANABI Dự án hỗ trợ thúc đẩy giáo dục.

Học viện Nhật ngữ MANABI hiện đang tham gia vào hoạt động hỗ trợ thúc đẩy giáo dục, đối tượng là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Hàng năm, nhà trường cùng với tổ chức hoạt động xã hội, câu lạc bộ ROTARY WATSINGH - Thái Lan đã trao tiền viện trợ đến các em nhỏ.
Nhà trường mong muốn việc làm ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì, viện trợ này nhằm kết nối tương lai tươi sáng đến các em nhỏ.

photo of manabi education support thai