Japanese能力検定[THAI] | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

หลักสูตรเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรระยะยาว(6 เดือนขึ้นไป)

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน งานอดิเรก หรือทำงาน นักเรียนจะได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นโดยมีการแบ่งชั้นเรียนตามทักษะทางภาษาตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงชั้นสูง โดยตั้งเป้าไปที่การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ซึ่งจัดสอบในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมของทุกปี

วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
◯สามารถขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนได้
รายละเอียดในการขอวีซ่ากรุณาดูคู่มือสมัครเรียนประกอบ

หลักสูตรเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรระยะสั้น(2 สัปดาห์ – 3 เดือน)

คอร์สสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน งานอดิเรก หรือทำงาน เรามีชั้นเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนของนักเรียน ทั้งยังได้มาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของญี่ปุ่น แม้เพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถเพิ่มพูนทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ซึ่งจัดสอบในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมของทุกปีได้

ภาคเรียน
เมษายน-มิถุนายน / กรกฎาคม-กันยายน / ตุลาคม-ธันวาคม / มกราคม-มีนาคม
วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน
☓ไม่สามารถขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนได้
ในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าพำนักระยะสั้น (วีซ่าท่องเที่ยว) ด้วยตนเอง
และวิธีการยื่นวีซ่าอาจแตกต่างกันไปตามกรณีของผู้สมัครแต่ละคน