japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

เกี่ยวกับ VISA

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป (สูงสุด 2 ปี)

หากต้องการเรียนระยะยาวที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อได้ด้วยวีซ่านักเรียนซึ่งระยะเวลาของหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่ 6เดือน สูงสุด 2ปี
การยื่นขอวีซ่านักเรียน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครเรียนพร้อมกับหลักฐานการจบการศึกษาสูงสุดและเอกสารแสดงสถานะการเงินให้กับโรงเรียน หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาการออกวีซ่า

โปรดทราบว่าระยะเวลาของขั้นตอนตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงเริ่มชั้นเรียนจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน

ขั้นตอนตั้งแต่วันสมัครเรียนจนถึงวันเข้าเรียน

 

01

ยื่นใบสมัคร
พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นMANABI ขอให้ส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดภายในกำหนดของโรงเรียนแต่ละสาขาเพื่อนำเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นกรุณาชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

02

โรงเรียนตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร

หลังจากตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะส่งเอกสารไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ร่ับผิดชอบในเขตที่ผู้สมัครต้องการเข้าเรียนเพื่อขอสิทธิ์การพำนักอาศัย

03

ส่งใบสมัครไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

หลังจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นพิจารณาเอกสารเเล้วจะออก「ใบรับรองการพำนักอาศัย หรือใบ COE」ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาต

04

การออกใบรับรองเเละการชำระค่าเรียน

สำหรับผู้ที่ได้รับ 「ใบรับรองการพำนักอาศัย 」 กรุณาชำระค่าธรรมเนียมเเรกเข้าเเละค่าเรียน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านระบบโอนเงินค่าเรียน Flywire
เมื่อได้รับการยืนยันว่าได้ทำการชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะส่งใบCOE ใบรับรองสิทธิการเข้าเรียน และกำหนดการต่างๆ ไปให้ผู้สมัคร

05

ยื่นขอวีซ่า

ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศไทย
หากต้องการเข้าพักที่หอพักของโรงเรียน หรือต้องการให้ไปรับที่สนามบิน กรุณาส่งแบบฟอร์มใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

06

วีซ่าได้รับการอนุมัติ

กรุณาแจ้งเที่ยวบิน และข้อมูลการติดต่อในญี่ปุ่นให้โรงเรียนทราบ

07

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น/เข้าเรียน

เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI ปฐมนิเทศ・เริ่มเรียน

※รายการเอกสารประกอบการสมัครอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้สมัครแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น (2สัปดาห์ - 3เดือน)

ผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น 2สัปดาห์ – 3เดือน สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยวีซ่าระยะสั้น

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าระยะสั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า
※แม้ว่าจะมีสัญชาติหรือมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเเต่ละบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีประวัติการเข้าพักในประเทศญี่ปุ่นระยะยาวก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่า ในกรณีที่ต้องใช้หนังสือเชิญจากโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบคำร้องยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่น

กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียน

วีซ่าWorking Holiday

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชิวิตซึ่งกันและกัน ผ่านข้อตกลงระหว่างสองประเทศ
วีซ่าWorking Holiday ออกตามระบบที่อนุญาตให้สามารถทำงานในช่วงวันหยุดหนึ่งๆ และครอบคลุมค่าที่พักในช่วงเวลานั้น
ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อของประเทศที่ได้รับอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าWorking Holiday

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า Working Holiday กรุณาติดต่อสอบถามสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตนเอง (สำหรับไต้หวัน กรุณาติดต่อที่สมาคมเเลกเปลี่ยนญี่ปุ่น ไต้หวัน)

 

ดูตารางราคา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน 6 เดือนขึ้นไป (วีซ่านักเรียน)

 

สาขานากาโนะ(อุเอดะ จ. นากาโนะ)/ สาขาโตเกียว(เรียวโกขุ)

ค่าสมัครเรียน 22,000 เยน ※จะต้องชำระค่าสมัครเรียนภายในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ.นากาโนะ)

ภาคเรียนที่1(6เดือน) ภาคเรียนที่2(6เดือน) 1ปี
ค่าแรกเข้า 55,000JPY 55,000JPY
ค่าเรียน 344,300JPY 344,300JPY 688,600JPY
รวม 399,300JPY 344,300JPY 743,600JPY

หากชำระค่าเรียนครั้งเดียวทั้งหมด 1 ปี  743,600 เยน

สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

ภาคเรียนที่1(6เดือน) ภาคเรียนที่2(6เดือน) 1ปี
ค่าแรกเข้า 55,000JPY 55,000JPY
ค่าเรียน 378,400JPY 378,400JPY 756,800JPY
รวม 433,400JPY 378,400JPY 811,800JPY

หากชำระค่าเรียนครั้งเดียวทั้งหมด 1 ปี  811,800 เยน

 

《รายละเอียดค่าชั่วโมงเรียน》

※ค่าเล่าเรียนนี้ได้รวมค่ากิจกรรมและค่าสถานที่แล้ว

หมายเหตุ

◆ หมายเหตุ
※ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเมื่อส่งเอกสารการสมัครเรียน หากมีการสมัครเรียนใหม่อีกครั้งก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครของเเต่ละครั้งด้วย
※ สำหรับผู้ที่เคยชำระค่าแรกเข้าแล้วจะไม่ต้องชำระอีกครั้ง หากมีการสมัครเรียนหรือลงทะเบียนเรียนครั้งใหม่ภายใน 2 ปี
※ ก่อนเข้าเรียนกรุณาชำระค่าเรียน 6 เดือน หรือ 1 ปี
※ นักเรียนต่างชาติจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันจำนวน 10,000 เยน จะคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะต้องชำระอีกครั้งซึ่งจะคุ้มครองไปจนจบการศึกษา(http://www.jlic.or.jp/plan.html)                                                                        ※ กรุณาซื้อหนังสือเรียนตามราคาจริงหลังจากทราบชั้นเรียนของตนเอง                                                                                  ※ อาจมีการเรียกเก็บค่ากิจกรรมเพิ่มเติมภายหลัง
※ ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นราคาสำหรับสมัครเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ถึงเดือนมีนาคม 2023 หลังเดือนเมษายน 2023 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งนักเรียนจะต้องชำระตามราคาใหม่
※ การชำระเงินค่าเรียนจะต้องชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของโรงเรียนที่กำหนดไว้ หรือโอนผ่านโปรแกรมโอนเงินค่าเรียนFlywire (www.flywire.com) สำหรับรายละเอียดจะระบุไว้ในใบเเจ้งหนี้
※ หากนักเรียนลาออกหลังจากที่เข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าเทอมสำหรับ 6 เดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน2สัปดาห์ - 3เดือน (ระยะสั้น・Working Holiday)

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ. นากาโนะ)

ค่าเเรกเข้า ค่าเรียน/1 สัปดาห์
11,000JPY 16,500JPY

※สำหรับการคำนวณค่าเรียนกรุณาตรวจสอบจากปฏิทินประจำปีของโรงเรียน

สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

ค่าเเรกเข้า ค่าเรียน/1 สัปดาห์
11,000JPY 16,500JPY

※สำหรับการคำนวณค่าเรียนกรุณาตรวจสอบจากปฏิทินประจำปีของโรงเรียน

หมายเหตุ

※ราคาข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษี(TAX) 10% เเล้ว
※ค่าเรียนข้างต้นยังไม่ได้รวมค่ากิจกรรม
※ค่าหนังสือเรียนจะถูกเรียกเก็บตามราคาจริง
※ค่าเรียนและค่าธรรมเนียมข้างต้น เป็นราคาสำหรับสมัครเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ถึงเดือนมีนาคม 2022

■ประกันสุขภำพ
นักเรียนระยะสั้นจะต้องทำประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนด้วย เพื่อความสบายใจในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
※กรุณาทำประกันให้ครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

พำนัก 2 –4สัปดาห์ พำนัก 5 –8สัปดาห์ พำนัก 9 –11สัปดาห์
ค่าประกันสุขภาพ 6,500JPY 9,500JPY 12,600JPY

■ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัคร 1-4 คน ผู้สมัคร 5-8 คน ผู้สมัคร 9 คนขึ้นไป
ค่าสมัคร
(เอกสารคำเชิญ)
16,500JPY/คน 11,000JPY/คน 8,800JPY/คน

 

โปรแกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ. นากาโนะ)

ระยะเวลา ที่พัก
Ueda Daiichi Hotel Ueda Park Hotel Sai no Tsuno
โปรแกรมระยะสั้นฤดูใบไม้ผลิ 2 สัปดาห์ 166,000เยน 128,000เยน 128,000เยน
4 สัปดาห์ 207,000เยน 185,000เยน 202,000เยน
โปรแกรมระยะสั้นฤดูร้อน 2 สัปดาห์ 164,000เยน 125,000เยน 125,000เยน
4 สัปดาห์ 233,000เยน 205,000เยน 222,000เยน
โปรแกรมระยะสั้น ฤดูใบไม้ร่วง 2 สัปดาห์ 165,000เยน 126,000เยน 126,000เยน
4 สัปดาห์ 222,000เยน 193,000เยน 211,000เยน
โปรแกรมระยะสั้น ฤดูหนาว 2 สัปดาห์ 180,000เยน 140,000เยน 140,000เยน
4 สัปดาห์ 219,000เยน 197,000เยน 213,000เยน

หลักสูตรทั่วไป(สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยประเภทอื่นที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน/วีซ่าระยะสั้น และสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น)

 

ตารางราคาหลักสูตรทั่วไป สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ. นากาโนะ)

 

คลาสเรียนหลักสูตรทั่วไป ค่าแรกเข้า ค่าเรียน
ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม-
ชำระเเบบรายเทอม
/3เดือน
11,000JPY 135,000JPY
ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม-
ชำระเเบบรายเดือน
/1เดือน
11,000JPY 55,000JPY

※ ค่าหนังสือเรียนเเละค่ากิจกรรมเสริมจะถูกเรียกเก็บตามราคาจริง
※ ราคาข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีเเล้ว

 

คลาสเรียนแบบส่วนตัว ค่าแรกเข้า ค่าเรียน
(50นาที x 10ครั้ง) 11,000JPY 40,800JPY

※ คลาสเรียนแบบส่วนตัว จะมีอายุ 6 เดือน
※ ราคาข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีเเล้ว

ตารางราคาหลักสูตรทั่วไป สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ โตเกียว)

 

คลาสเรียนหลักสูตรทั่วไป ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าเรียน
ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม-
ชำระเเบบรายเทอม
/3เดือน
5,500JPY 5,500JPY 143,000JPY
ค่าเล่าเรียนเเบบเเบ่งชำระ 5,500JPY 5,500JPY ครั้งที่1:57200JPY
ครั้ั้งที่2:42,900JPY
ครั้ั้งที่3:42,900JPY

※ ค่าหนังสือเรียนเเละค่ากิจกรรมเสริมจะถูกเรียกเก็บตามราคาจริง
※ ราคาข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีเเล้ว

 

คลาสเรียนแบบส่วนตัว ค่าแรกเข้า ค่าเรียน
60นาที x6ครั้ง 5,500JPY 29,700JPY
60นาที x10ครั้ง 5,500JPY 48,400JPY
90นาที x6ครั้ง 5,500JPY 36,300JPY
90นาที x10ครั้ง 5,500JPY 58,300JPY

※ คลาสเรียนแบบส่วนตัว จะมีอายุ 6 เดือน
※ ราคาข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีเเล้ว
※ ค่าหนังสือเรียนเเละค่ากิจกรรมเสริมจะถูกเรียกเก็บตามราคาจริง