MANABI外語学院

MANABI外語学院

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป (สูงสุด 2 ปี)

หากต้องการเรียนระยะยาวที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อได้ด้วยวีซ่านักเรียนซึ่งระยะเวลาของหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่ 6เดือน สูงสุด 2ปี
การยื่นขอวีซ่านักเรียน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครเรียนพร้อมกับหลักฐานการจบการศึกษาสูงสุดและเอกสารแสดงสถานะการเงินให้กับโรงเรียน หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาการออกวีซ่า

โปรดทราบว่าระยะเวลาของขั้นตอนตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงเริ่มชั้นเรียนจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน

ขั้นตอนตั้งแต่วันสมัครเรียนจนถึงวันเข้าเรียน

 

01

ยื่นใบสมัคร
พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นMANABI ขอให้ส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดภายในกำหนดของโรงเรียนแต่ละสาขาเพื่อนำเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นกรุณาชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

02

โรงเรียนตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร

หลังจากตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะส่งเอกสารไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ร่ับผิดชอบในเขตที่ผู้สมัครต้องการเข้าเรียนเพื่อขอสิทธิ์การพำนักอาศัย

03

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นพิจารณาเอกสาร

ออก「ใบรับรองการพำนักอาศัย หรือใบ COE」
ได้รับใบรับรองการพำนักอาศัย หรือใบCOE จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

04

ผู้สมัครโอนเงินค่าเล่าเรียนให้โรงเรียน

โรงเรียนส่งใบCOE และใบรับรองจากทางโรงเรียนให้ผู้สมัคร
ทางโรงเรียนจะแจ้งผลว่าผ่านการยื่นเรื่องขอใบรับรองการพำนักหรือไม่ หากผ่านกรุณาชำระค่าเทอม ได้แก่ ค่าแรกเข้า ค่าชั่วโมงเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ หากได้รับการยืนยันว่าได้ทำการชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะส่งใบCOE ใบรับรองสิทธิการเข้าเรียน และกำหนดการต่างๆ ไปให้ผู้สมัคร

05

ยื่นขอวีซ่าที่ประเทศไทย

ออกวีซ่า, ส่งแบบฟอร์มจองหอพัก (ผู้ที่ต้องการอยู่หอพักโรงเรียน), แจ้งวันเดือนปีที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและชื่อเที่ยวบิน
นำเอกสารที่ได้รับไปติดต่อเพื่อยื่นขอวีซ่าที่ อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น9 ยูนิต910 (ศูนย์นานา)
และหากต้องการพักที่หอพักของโรงเรียนกรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับทางอีเมลโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้วหากต้องการให้ทางโรงเรียนไปรับที่สนามบิน กรุณาแจ้งเที่ยวบิน และวันเวลาที่จะเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นกับทางโรงเรียน

06

เข้าประเทศ

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

07

เข้าเรียน

เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นMANABI ปฐมนิเทศ・เริ่มเรียน!

※รายการเอกสารประกอบการสมัครอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้สมัครแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น (2สัปดาห์ - 3เดือน)

ผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น 2สัปดาห์ – 3เดือน สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยวีซ่าระยะสั้น

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าระยะสั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า
※โปรดทราบว่าในบางกรณีคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ แม้ว่าจะมีสัญชาติหรือมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีประวัติการเข้าพักในประเทศญี่ปุ่นระยะยาวก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่า กรุณาปรึกษากับโรงเรียนในกรณีที่ต้องใช้หนังสือเชิญจากโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบคำร้องยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่น

Working Holiday

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชิวิตซึ่งกันและกัน กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อของประเทศที่ได้รับอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าWorking Holiday

 • ออสเตรเลีย
 • แคนาดา
 • เยอรมัน
 • ไอร์แลนด์
 • เกาหลีใต้
 • ฮ่องกง
 • นิวซีแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • อังกฤษ
 • เดนมาร์ก
 • ไต้หวัน

 

料金表

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน 6 เดือนขึ้นไป (วีซ่านักเรียน)

 

สาขานากาโนะ(อุเอดะ จ. นากาโนะ)/ สาขาโตเกียว(เรียวโกขุ)

ค่าสมัครเรียน 21,600 เยน ※จะต้องชำระค่าสมัครเรียนภายในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ.นากาโนะ)

ภาคเรียนที่1(6เดือน) ภาคเรียนที่2(6เดือน) 1ปี
ค่าแรกเข้า 54,000¥ 54,000¥
ค่าเรียน 338,040¥ 338,040¥ 676,080¥
รวม 392,040¥ 338,040¥ 730,080¥

กรณีชำระค่าเรียนครั้งเดียวทั้งหมด 1 ปี  730,080 เยน

สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

ภาคเรียนที่1(6เดือน) ภาคเรียนที่2(6เดือน) 1ปี
ค่าแรกเข้า 54,000¥ 54,000¥
ค่าเรียน 371,520¥ 371,520¥ 743,040¥
รวม 425,520¥ 371,520¥ 797,040¥

กรณีชำระค่าเรียนครั้งเดียวทั้งหมด 1 ปี  797,040 เยน

 

《รายละเอียดค่าชั่วโมงเรียน》

※ค่าเล่าเรียนนี้ได้รวมค่ากิจกรรมและค่าสถานที่แล้ว

หมายเหตุ

◆ หมายเหตุ
※ จะต้องชำระค่าสมัครเรียนภายในระยะเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
※ ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
※ อาจมีการเรียกเก็บค่ากิจกรรมเพิ่มเติมในภายหลัง
※ นักเรียนต่างชาติจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันจำนวน 10,000 เยน จะคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะต้องชำระอีกครั้งซึ่งจะคุ้มครองไปจนจบการศึกษา(http://www.jlic.or.jp/plan.html)
※ หากนักเรียนลาออกหลังจากที่เข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าเทอมสำหรับ 6 เดือน
※ ราคาข้างต้นเป็นราคาช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2018 ถึงเดือนมีนาคม 2019 ในเดือนเมษายน 2019 หรือหลังช่วงเวลาดังกล่าวราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง   ซึ่งนักเรียนที่สมัครเรียนใหม่และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องชำระค่าเรียนตามราคาใหม่

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน2สัปดาห์ - 3เดือน (ระยะสั้น)

 

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ. นากาโนะ)

2สัปดาห์ 4สัปดาห์ หลังจาก1เดือน
(คิดสัปดาห์ละ)
ค่าแรกเข้า 10,800¥ 10,800¥
ค่าเรียน 33,480¥ 51,840¥ 12,960¥
รวม 43,480¥ 62,640¥ 12,960¥

 

สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

2สัปดาห์ 4สัปดาห์ หลังจาก1เดือน
(คิดสัปดาห์ละ)
ค่าแรกเข้า 10,800¥ 10,800¥
ค่าเรียน 35,640¥ 56,160¥ 14,040¥
รวม 46,440¥ 66,960¥ 14,040¥

 

หมายเหตุ

※ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษี 8% แล้ว
※ราคานี้ยังไม่รวมค่ากิจกรรมเสริมต่างๆ
※ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
※ราคาข้างต้นเป็นราคาช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2017 ถึงเดือนมีนาคม 2018 ในเดือนเมษายน 2018 หรือหลังช่วงเวลาดังกล่าวราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง     นักเรียนที่สมัครเรียนใหม่และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องชำระค่าเรียนตามราคาใหม่

日本語文化プログラム-タイトル

 

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ.นากาโนะ)

ระยะเวลา ที่พัก
โรงแรมอุเอดะ ไดอิจิ โรงแรมอุเอดะ สเตย์ โรงแรมอุเอดะ สเตย์
โปรแกรมระยะสั้นฤดูใบไม้ผลิ 2 สัปดาห์ 133,000¥ 118,000¥
4 สัปดาห์ 200,000¥ 192,000¥ 168,000¥
โปรแกรมระยะสั้นฤดูร้อน 2 สัปดาห์ 143000¥ 128,000¥
4 สัปดาห์ 230,000¥ 222,000¥ 198,000¥

สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

ระยะเวลา ที่พัก
อพาร์ทเม้นรายเดือนAsakusa Azumabashi (ห้องเดี่ยว)
โปรแกรมระยะสั้นฤดูร้อน 2 สัปดาห์ 175,000¥
4 สัปดาห์ 248,000¥

โปรแกรมฝึกงานโรงแรมรีสอร์ท

 

จัดเฉพาะที่สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

ค่าเข้าร่วมโครงการ 172,800 เยน