japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป (สูงสุด 2 ปี)

หากต้องการเรียนระยะยาวที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อได้ด้วยวีซ่านักเรียนซึ่งระยะเวลาของหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่ 6เดือน สูงสุด 2ปี
การยื่นขอวีซ่านักเรียน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครเรียนพร้อมกับหลักฐานการจบการศึกษาสูงสุดและเอกสารแสดงสถานะการเงินให้กับโรงเรียน หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาการออกวีซ่า

โปรดทราบว่าระยะเวลาของขั้นตอนตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงเริ่มชั้นเรียนจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน

ขั้นตอนตั้งแต่วันสมัครเรียนจนถึงวันเข้าเรียน

 

01

ยื่นใบสมัคร
พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นMANABI ขอให้ส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดภายในกำหนดของโรงเรียนแต่ละสาขาเพื่อนำเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นกรุณาชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

02

โรงเรียนตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร

หลังจากตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะส่งเอกสารไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ร่ับผิดชอบในเขตที่ผู้สมัครต้องการเข้าเรียนเพื่อขอสิทธิ์การพำนักอาศัย

03

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นพิจารณาเอกสาร

ออก「ใบรับรองการพำนักอาศัย หรือใบ COE」
ได้รับใบรับรองการพำนักอาศัย หรือใบCOE จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

04

ผู้สมัครโอนเงินค่าเล่าเรียนให้โรงเรียน

โรงเรียนส่งใบCOE และใบรับรองจากทางโรงเรียนให้ผู้สมัคร
ทางโรงเรียนจะแจ้งผลว่าผ่านการยื่นเรื่องขอใบรับรองการพำนักหรือไม่ หากผ่านกรุณาชำระค่าเทอม ได้แก่ ค่าแรกเข้า ค่าชั่วโมงเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ หากได้รับการยืนยันว่าได้ทำการชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะส่งใบCOE ใบรับรองสิทธิการเข้าเรียน และกำหนดการต่างๆ ไปให้ผู้สมัคร

05

ยื่นขอวีซ่าที่ประเทศไทย

ออกวีซ่า, ส่งแบบฟอร์มจองหอพัก (ผู้ที่ต้องการอยู่หอพักโรงเรียน), แจ้งวันเดือนปีที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและชื่อเที่ยวบิน
นำเอกสารที่ได้รับไปติดต่อเพื่อยื่นขอวีซ่าที่ อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น9 ยูนิต910 (ศูนย์นานา)
และหากต้องการพักที่หอพักของโรงเรียนกรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับทางอีเมลโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้วหากต้องการให้ทางโรงเรียนไปรับที่สนามบิน กรุณาแจ้งเที่ยวบิน และวันเวลาที่จะเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นกับทางโรงเรียน

06

เข้าประเทศ

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

07

เข้าเรียน

เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นMANABI ปฐมนิเทศ・เริ่มเรียน!

※รายการเอกสารประกอบการสมัครอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้สมัครแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น (2สัปดาห์ - 3เดือน)

ผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น 2สัปดาห์ – 3เดือน สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยวีซ่าระยะสั้น

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าระยะสั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า
※โปรดทราบว่าในบางกรณีคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ แม้ว่าจะมีสัญชาติหรือมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีประวัติการเข้าพักในประเทศญี่ปุ่นระยะยาวก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่า กรุณาปรึกษากับโรงเรียนในกรณีที่ต้องใช้หนังสือเชิญจากโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบคำร้องยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่น

Working Holiday

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชิวิตซึ่งกันและกัน กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อของประเทศที่ได้รับอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าWorking Holiday

 

ดูตารางราคา

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน 6 เดือนขึ้นไป (วีซ่านักเรียน)

 

สาขานากาโนะ(อุเอดะ จ. นากาโนะ)/ สาขาโตเกียว(เรียวโกขุ)

ค่าสมัครเรียน 22,000 เยน ※จะต้องชำระค่าสมัครเรียนภายในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ.นากาโนะ)

ภาคเรียนที่1(6เดือน) ภาคเรียนที่2(6เดือน) 1ปี
ค่าแรกเข้า 55,000JPY 55,000JPY
ค่าเรียน 344,300JPY 344,300JPY 688,600JPY
รวม 399,300JPY 344,300JPY 743,600JPY

กรณีชำระค่าเรียนครั้งเดียวทั้งหมด 1 ปี  743,600 เยน

สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

ภาคเรียนที่1(6เดือน) ภาคเรียนที่2(6เดือน) 1ปี
ค่าแรกเข้า 55,000JPY 55,000JPY
ค่าเรียน 378,400JPY 378,400JPY 756,800JPY
รวม 433,400JPY 378,400JPY 811,800JPY

กรณีชำระค่าเรียนครั้งเดียวทั้งหมด 1 ปี  811,800 เยน

 

《รายละเอียดค่าชั่วโมงเรียน》

※ค่าเล่าเรียนนี้ได้รวมค่ากิจกรรมและค่าสถานที่แล้ว

หมายเหตุ

◆ หมายเหตุ
※ จะต้องชำระค่าสมัครเรียนภายในระยะเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
※ ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
※ อาจมีการเรียกเก็บค่ากิจกรรมเพิ่มเติมในภายหลัง
※ นักเรียนต่างชาติจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันจำนวน 10,000 เยน จะคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะต้องชำระอีกครั้งซึ่งจะคุ้มครองไปจนจบการศึกษา(http://www.jlic.or.jp/plan.html
※ หากนักเรียนลาออกหลังจากที่เข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะไม่คืนค่าเทอมสำหรับ 6 เดือน
※ ค่ำเรียนและค่ำธรรมเนียมข้ำงต้น เป็นรำคำสำหรับสมัครเรียนตั้งแต่เดือนตุลำคม 2021 ถึงเดือนเมษำยน 2022 สำหรับเดือนเมษำยน 2022 รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งนักเรียนจะต้องชำระตำมรำคำใหม่
※ กำรชำระเงินค่ำเรียนจะต้องชำระโดยโอนเงินผ่ำนธนำคำรไปยังบัญชีธนำคำรของโรงเรียนที่กำหนดไว้ หรือโอนผ่ำนโปรแกรมโอนเงินค่ำเรียน Flywireสำหรับรำยละเอียดจะระบุไว้ในใบเเจ้งหนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน2สัปดาห์ - 3เดือน (ระยะสั้น)

 

สาขานากาโนะ (อุเอดะ จ. นากาโนะ)

1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
ค่าแรกเข้า 11,000JPY 11,000JPY 11,000JPY
ค่าเรียน 55,000 JPY 110,000 JPY 165,000 JPY

 

สาขาโตเกียว (เรียวโกขุ)

1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน
ค่าแรกเข้า 11,000JPY 11,000JPY 11,000JPY
ค่าเรียน 55,000 JPY 110,000 JPY 165,000 JPY
หมายเหตุ

※ รำคำนี้เป็นรำคำรวมภำษีแล้ว (รำคำข้ำงต้นเป็นค่ำเงินเยนทั้งหมด)
※ ค่ำตำรำเรียน และค่ำกิจกรรมจะถูกเรียกเก็บตำมรำคำจริง
※ รำคำนี้ยังไม่รวมค่ำกิจกรรมเสริมตำมฤดูกำล

■ประกันสุขภำพ
นักเรียนระยะสั้นจะต้องทำประกันสุขภำพสำหรับนักเรียนด้วย เพื่อควำมสบำยใจในกำรใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
※กรุณาทาประกันให้ครอบคลุมช่วงเวลาทั้งหมดที่พานักในญี่ปุ่น
※ยังมีประกันอื่นนอกเหนือจากตาราง กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
※สมาคมความร่วมมือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ระบบการประกันนักเรียนต่างชาติ
(http://www.jlic.or.jp/pdf/2018NewPamphlet/2018JlicPamphlet_English.pdf)

พำนัก 2 –4สัปดำห์ พำนัก 5 –8สัปดำ พำนัก 9 –11สัปดำห์
ประกันสุขภำพ 6,500JPY 9,500JPY 12,600JPY

■ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร (เอกสำรคำเชิญ)

ผู้สมัคร 1-4 คน ผู้สมัคร 5-8 คน ผู้สมัคร 9 คนขึ้นไป
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
(เอกสำรคำเชิญ)
16,500JPY/คน 11,000JPY/คน 8,800JPY/คน

 

โปรแกรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

 

NAGANO Campus(NAGANO Ueda)

ระยะเวลา ที่พัก
Ueda Daiichi Hotel Ueda Park Hotel Sai no Tsuno
โปรแกรมระยะสั้นฤดูใบไม้ผลิ 2 สัปดาห์ 166,000เยน 128,000เยน 128,000เยน
4 สัปดาห์ 207,000เยน 185,000เยน 202,000เยน
โปรแกรมระยะสั้นฤดูร้อน 2 สัปดาห์ 164,000เยน 125,000เยน 125,000เยน
4 สัปดาห์ 233,000เยน 205,000เยน 222,000เยน
โปรแกรมระยะสั้น ฤดูใบไม้ร่วง 2 สัปดาห์ 165,000เยน 126,000เยน 126,000เยน
4 สัปดาห์ 222,000เยน 193,000เยน 211,000เยน
โปรแกรมระยะสั้น ฤดูหนาว 2 สัปดาห์ 180,000เยน 140,000เยน 140,000เยน
4 สัปดาห์ 219,000เยน 197,000เยน 213,000เยน

ตารางราคาหลักสูตรทั่วไป(สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยประเภทอื่นที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียน/วีซ่าระยะสั้น และสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น)

 

สาขานากาโนะ ตารางราคาหลักสูตรทั่วไป

 

คลาสเรียนแบบทั่วไป ค่าแรกเข้า ค่าเรียน
ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม-
ชำระเเบบรายเทอม
/3เดือน
11,000JPY 135,000JPY
ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม-
ชำระเเบบรายเดือน
/1เดือน
11,000JPY 55,000JPY

※ รำคำนี้เป็นรำคำรวมภำษีแล้ว (รำคำข้ำงต้นเป็นค่ำเงินเยนทั้งหมด)
※ รำคำนี้ยังไม่รวมค่ำกิจกรรมเสริมตำมฤดูกำล
※ ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

 

คลาสเรียนแบบส่วนตัว ค่าแรกเข้า ค่าเรียน
(50นาที x 10ครั้ง) 11,000JPY 40,800JPY

※ รำคำนี้เป็นรำคำรวมภำษีแล้ว (รำคำข้ำงต้นเป็นค่ำเงินเยนทั้งหมด)
※ รำคำนี้ยังไม่รวมค่ำกิจกรรมเสริมตำมฤดูกำล
※ ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

สาขาโตเกียว ตารางราคาหลักสูตรทั่วไป

 

คลาสเรียนแบบทั่วไป ค่าแรกเข้า ค่าลงทะเบียน ค่าเรียน
ค่าเล่าเรียนเเละค่าธรรมเนียม-
ชำระเเบบรายเทอม
/3เดือน
5,500JPY 5,500JPY 143,000JPY
ค่าเล่าเรียนเเบบเเบ่งชำระ 5,500JPY 5,500JPY ครั้งที่1:57200JPY
ครั้ั้งที่2:42,900JPY
ครั้ั้งที่3:42,900JPY

※ รำคำนี้เป็นรำคำรวมภำษีแล้ว(รำคำข้ำงต้นเป็นค่ำเงินเยนทั้งหมด)
※ รำคำนี้ยังไม่รวมค่ำกิจกรรมเสริมตำมฤดูกำล
※ ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน。

คลาสเรียนแบบส่วนตัว ค่าแรกเข้า ค่าเรียน
60นาที x6ครั้ง 5,500JPY 29,700JPY
60นาที x10ครั้ง 5,500JPY 48,400JPY
90นาที x6ครั้ง 5,500JPY 36,300JPY
90นาที x10ครั้ง 5,500JPY 58,300JPY

※ รำคำนี้เป็นรำคำรวมภำษีแล้ว (รำคำข้ำงต้นเป็นค่ำเงินเยนทั้งหมด)
※ รำคำนี้ยังไม่รวมค่ำกิจกรรมเสริมตำมฤดูกำล
※ ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน