สมัครเรียนที่นี่ | ตารางราคา | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

เกี่ยวกับ VISA

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป (สูงสุด 2 ปี)

หากต้องการเรียนระยะยาวที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมานาบิ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อได้ด้วยวีซ่านักเรียนซึ่งระยะเวลาของหลักสูตรนี้เริ่มตั้งแต่ 6เดือน สูงสุด 2ปี
การยื่นขอวีซ่านักเรียน ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครเรียนพร้อมกับหลักฐานการจบการศึกษาสูงสุดและเอกสารแสดงสถานะการเงินให้กับโรงเรียน หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาการออกวีซ่า

โปรดทราบว่าระยะเวลาของขั้นตอนตั้งแต่สมัครเรียนจนถึงเริ่มชั้นเรียนจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน

ขั้นตอนตั้งแต่วันสมัครเรียนจนถึงวันเข้าเรียน

 

01

ยื่นใบสมัคร
พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นMANABI ขอให้ส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดภายในกำหนดของโรงเรียนแต่ละสาขาเพื่อนำเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้นกรุณาชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

02

โรงเรียนตรวจสอบเอกสารของผู้สมัคร

หลังจากตรวจสอบว่าเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะส่งเอกสารไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ร่ับผิดชอบในเขตที่ผู้สมัครต้องการเข้าเรียนเพื่อขอสิทธิ์การพำนักอาศัย

03

ส่งใบสมัครไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

หลังจากที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นพิจารณาเอกสารเเล้วจะออก「ใบรับรองการพำนักอาศัย หรือใบ COE」ให้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาต

04

การออกใบรับรองเเละการชำระค่าเรียน

สำหรับผู้ที่ได้รับ 「ใบรับรองการพำนักอาศัย 」 กรุณาชำระค่าธรรมเนียมเเรกเข้าเเละค่าเรียน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือชำระผ่านระบบโอนเงินค่าเรียน Flywire
เมื่อได้รับการยืนยันว่าได้ทำการชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจะส่งใบCOE ใบรับรองสิทธิการเข้าเรียน และกำหนดการต่างๆ ไปให้ผู้สมัคร

05

ยื่นขอวีซ่า

ยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศไทย
หากต้องการเข้าพักที่หอพักของโรงเรียน หรือต้องการให้ไปรับที่สนามบิน กรุณาส่งแบบฟอร์มใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

06

วีซ่าได้รับการอนุมัติ

กรุณาแจ้งเที่ยวบิน และข้อมูลการติดต่อในญี่ปุ่นให้โรงเรียนทราบ

07

เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น/เข้าเรียน

เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น MANABI ปฐมนิเทศ・เริ่มเรียน

※รายการเอกสารประกอบการสมัครอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้สมัครแต่ละบุคคล

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น (2สัปดาห์ - 3เดือน)

ผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น 2สัปดาห์ – 3เดือน สามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ด้วยวีซ่าระยะสั้น

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าระยะสั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า
※แม้ว่าจะมีสัญชาติหรือมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าก็อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเเต่ละบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมีประวัติการเข้าพักในประเทศญี่ปุ่นระยะยาวก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน

สำหรับผู้ที่มีสัญชาติหรือเป็นพลเมืองของประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่า ในกรณีที่ต้องใช้หนังสือเชิญจากโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบคำร้องยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่น

กรุณาปรึกษากับทางโรงเรียน

วีซ่าWorking Holiday

โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชิวิตซึ่งกันและกัน ผ่านข้อตกลงระหว่างสองประเทศ
วีซ่าWorking Holiday ออกตามระบบที่อนุญาตให้สามารถทำงานในช่วงวันหยุดหนึ่งๆ และครอบคลุมค่าที่พักในช่วงเวลานั้น
ด้านล่างนี้เป็นรายชื่อของประเทศที่ได้รับอนุญาตพำนักในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าWorking Holiday

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า Working Holiday กรุณาติดต่อสอบถามสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตนเอง (สำหรับไต้หวัน กรุณาติดต่อที่สมาคมเเลกเปลี่ยนญี่ปุ่น ไต้หวัน)