Phân viện NAGANO THÁNG 4 NĂM 2021 Chế độ học bổng đặc biệt | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2020.09.28 Nagano

Phân viện NAGANO THÁNG 4 NĂM 2021 Chế độ học bổng đặc biệt

Cung cấp cơ hội du học Nhật Bản cho mọi người. Trong hoàn cảnh toàn thế giới đang gặp khó khăn như hiện nay, thực hiện miễn giảm 150,000 yen đối với học phí năm đầu tiên.