Lễ hội Gion Ueda (Phân viện Nagano)2017 | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2017.07.24 Nagano

Lễ hội Gion Ueda (Phân viện Nagano)

Học sinh trường MANABI đã tham gia lễ hội Gion ở thành phố Ueda.

Các bạn đã cùng nhau khiêng Mikoshi.

Tuy rất nặng nhưng các bạn đã rất là vui.