Japanese Speech contest-HUFLIT | Japanese Language lnstitute MANABI

japanese_language_institute_manabi

japanese_language_institute_manabi

2019.03.26 All

ารประกวดสุนทรพจน์ที่ Ho Chi Minh City University of Foreign Language and Information Technology(HUFLIT)

การจัดการประกวดสุนทรพจน์นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง HUFLIT และโรงเรียนสอนภาษามานาบิ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะเเนนสูงสุด 3 คน จะได้เข้าเรียนในโปรแกรมระยะสั้นที่โรงเรียนสอนภาษามานาบิโดยไม่มีใค่าใช้จ่าย

ในปีนี้ก็ได้มีการจัดประกวดสนทรพจน์ที่ HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES - INFORMATION TECHNOLOGY(HUFLIT) เหมือนเช่นทุกปี.